Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • De overeenkomst tussen de Voetbalacademie Joure en de deelnemer treedt in werking als het online aanmeldingsformulier volledig is ingevuld.
 • Persoonsgegevens worden door Voetbalacademie Joure gebruikt om bepaalde informatie uit te wisselen.
 • De Voetbalacademie Joure bepaalt welke aanmeldingen ze wel en niet accepteren zonder opgaaf van reden.
 • Latere instroom is alleen in nader overleg mogelijk. De hoogte van het inschrijfgeld wordt dan bepaald door de  Voetbalacademie Joure.
 • De Voetbalacademie Joure is te gast bij verschillende verenigingen en/of accommodaties. Dit houdt in dat de speler zich correct dient te gedragen, zowel binnen als buiten het veld. Bij het niet naleven van deze gedragsregels kan de jeugdspeler geschorst of verwijderd worden van de Voetbalacademie.
 • De Voetbalacademie Joure stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.
 • De Voetbalacademie Joure stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de speler opgelopen bij de trainingen. De Voetbalacademie Joure is ook niet aansprakelijk voor een reeds ontstane blessure(s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de deelnemer.
 • Bij schade door onzorgvuldig gedrag van de deelnemers geldt geen aansprakelijkheid.
 • De teruggave van het  inschrijfgeld is niet verplicht door de Voetbalacademie Joure.
 • De deelnemers worden aangenomen op de Voetbalacademie Joure doormiddel van het invullen van het digitale inschrijfformulier op de site www.vajoure.nl . Dit geldt zolang er plaatsen beschikbaar zijn.
 • De Voetbalacademie Joure verplicht zich de deelnemer een training aan te bieden onder begeleiding van een expert op het gebied van het voetbal- en/of of keepersvak.
 • De Voetbalacademie Joure sluit voor de deelnemer een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering af.
 • Bij ziekte of andere afwezigheid graag afmelden bij de Voetbalacademie Joure. Dit via de aangeboden communicatiekanalen.
 • Indien door de weersomstandigheden de training wordt afgelast, zal deze indien mogelijk worden ingehaald.
 • Al deze voorwaarden gelden voor alle deelnemers.
 • In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist De Voetbalacademie Joure.

Multimedia  / privacy
De Voetbalacademie Joure behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website, sociale media,  flyers, dvd, promotie doeleinden, enz.

Ouders en vervang door deelnemers geven middels het akkoord op de algemene voorwaarden toestemming op het nemen van foto’s en / of filmopnames. Indien dit niet gewenst is dient u dit schriftelijk kenbaar te maken, wij zullen er voor zorgen dat het bij volgende productie verwijderd wordt.

 

Disclaimer
De Voetbalacademie Joure en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan door het volgen van de activiteiten van De Voetbalacademie Joure of toepassing van de behandelde oefenstof.

De inhoud van de algemene voorwaarden zijn te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Alle geschillen van welke aard dan ook verband houdende met en/ of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte diensten worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Privacy policy

Voetbalacademie Joure hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Voetbalacademie Joure houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden, waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Voetbalacademie Joure zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van deelnemers worden door Voetbalacademie Joure verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de activiteiten;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Inschrijving voor de Voetbalacademie Joure

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Voetbalacademie Joure de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 1. Naam/ voorletters/ tussenvoegsel
 2. Adres
 3. Postcode
 4. Woonplaats
 5. Telefoonnummer
 6. E-mailadres
 7. Geslacht
 8. Geboortedatum
 9. Geboorteplaats
 10. Bankrekeningnummer

Uw persoonsgegevens worden door de Voetbalacademie Joure opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door Voetbalacademie Joure verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–          Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Voetbalacademie Joure de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Voetbalacademie Joure bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen van  Voetbalacademie Joure die kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

info@vaj.nl

Inschrijven